Privacy statement

Slide
Privacy statement.

Viks vloeren gevestigd aan de Provincialeweg 11a Amsterdam, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de gegevens van uw onderneming. In deze privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Viks vloeren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring
 2. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring
 3. Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 4. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 5. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 6. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt
 7. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinden
 2. Administratieve doeleinden
 3. Communicatie over de opdracht
 4. Het uitvoering geven aan of het geven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam
 2. Voornaam
 3. Tussenvoegsel
 4. Achternaam
 5. Adrresgegevens
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres

Als Viks vloeren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.